Príjemcovia pomoci

Profil príjemcu

Identifikácia vyplýva z Operačného programu potravinovej a základne materiálnej pomoci 2014 – 2020. Partnerská organizácia dostane od Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny zoznam konečných príjemcov. Potravinové a hygienické balíčky sa primárne distribuujú osobám uvedeným v zozname. V prípade, že sa z rôznych dôvodov nepodarí balíček odovzdať ani na druhý krát osobným doručením, v tomto prípade môže pracovník vydať predmetný balíček aj osobe, ktorá nie je na zozname, ak o tejto osobe pracovník vie, že sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii (podľa kritérií v bode 2). Takúto osobu následne tento pracovník do zoznamu pripíše s identifikačnými údajmi (meno a priezvisko, adresa, vek, počet a vek nezaopatrených detí, zdravotné postihnutie, počet členov domácnosti) a stručným zdôvodnením výberu tohto príjemcu.

primárne sekundárne
(v prípade, že sa konečnému príjemcovi podľa vyššie uvedených kritérií nepodarí odovzdať balíček ani na druhý krát)

Množstvo balíčkov pre jedného príjemcu

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s 1-2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3-4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky.

Zoznam príjemcov potravinovej pomoci

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vytvorí zoznam príjemcov pomoc, ktorý Slovenská katolícka charita dostane 4 týždne pred plánovanou distribúciou. Overiť či ste na zozname môžete jednoduchým spôsobom. Zatelefonujete, poviete meno a priezvisko a náš pracovník/pracovníčka Vám potvrdí či ste na zozname konečných príjemcov.